ALGEMENE VOORWAARDEN

© Richmond Skin Clinic Woerden BV
Huidverbeterende praktijk | Webshop

(versie oktober 2021)

Richmond Skin Clinic Woerden BV is een BV gedreven door Bianca Richmond met een team van vaste medewerkers en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83757392 en BTW-nummer: NL862979857B01.

Richmond Skin Clinic werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.
Doe je een aankoop in de webshop, dan zijn specifiek de algemene voorwaarden voor de webshop van toepassing. Deze kun je lezen vanaf pagina 7.

Richmond Skin Clinic Woerden BV

Paardensteeg 4

3441 BX Woerden

www.weareskinmasters.nl
hello@weareskinmasters.nl
tel. 0348 – 784 028

_______________________________

Artikel 1. Definities

 1. Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Richmond Skin Clinic Woerden.
 3. ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging, oftewel de brancheorganisatie voor schoonheidssalons met gediplomeerde schoonheidsspecialisten.
 4. Cliënt: de opdrachtgever (de natuurlijke persoon) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Richmond Skin Clinic Woerden een overeenkomst sluit.
 5. Offerte: de schriftelijke aanbieding door Richmond Skin Clinic Woerden over onder andere de dienst, het product, de prijs, de termijnen et cetera.
 6. Opdracht: de dienst die of het product dat door Richmond Skin Clinic Woerden geleverd zal worden.
 7. Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak voor een opdracht tussen Cliënt en Richmond Skin Clinic Woerden.
 8. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Richmond Skin Clinic Woerden geen invloed kan uitoefenen en waardoor Richmond Skin Clinic Woerden niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
 9. Partijen: Richmond Skin Clinic Woerden en de Cliënt samen.
 • Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail en social media of andersoortige geautomatiseerde communicatie.
 • Vergoeding: Het tarief dat voor de opdracht of een product is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

Artikel 2. Algemeen

 1. Richmond Skin Clinic Woerden is een praktijk/schoonheidssalon die richt zich met name op huidverbeterende behandelingen en heeft tevens een webshop waar (huidverzorging)producten en goodies worden verkocht, alles in de meest ruime zin van het woord.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Richmond Skin Clinic Woerden en een Cliënt, waarop Richmond Skin Clinic Woerden deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 4. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst, of goedkeurende (mondelinge) opdrachtverstrekking met Richmond Skin Clinic Woerden, verklaart de Cliënt dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 5. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Richmond Skin Clinic Woerden, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 7. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 8. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbod en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Richmond Skin Clinic Woerden zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.
 2. Richmond Skin Clinic Woerden is slechts aan de offerte of aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Cliënt schriftelijk wordt bevestigd.
 3. Richmond Skin Clinic Woerden kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Eveneens heeft Richmond Skin Clinic Woerden te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren, waarbij de Cliënt de mogelijkheid heeft een bestaande overeenkomst te ontbinden.
 5. De (in de offerte) vermelde prijzen zijn inclusief Btw, tenzij anders aangegeven.
 6. Als de aanvaarding door de Cliënt op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Richmond Skin Clinic Woerden daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Richmond Skin Clinic Woerden anders aangeeft.
 7. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Richmond Skin Clinic Woerden zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Richmond Skin Clinic Woerden heeft bij de uitvoering van de overeenkomst daarom een inspanningsverplichting en kan dus niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Richmond Skin Clinic Woerden heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Cliënt is verplicht alle gegevens en informatie waarvan Richmond Skin Clinic Woerden aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht, tijdig te verstrekken. Als deze niet tijdig worden verstrekt, heeft Richmond Skin Clinic Woerden het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, in rekening te brengen aan de Cliënt.
 4. Richmond Skin Clinic Woerden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Richmond Skin Clinic Woerden zal de Cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van een behandeling.
 6. Richmond Skin Clinic Woerden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Richmond Skin Clinic Woerden is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Indien Richmond Skin Clinic Woerden aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:

 • door de Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie;
 • fouten of tekortkomingen van door of namens Richmond Skin Clinic Woerden ingeschakelde derden;
 • voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Cliënt heeft meegebracht naar de praktijk;
 • Overmachtssituaties; tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
 • Richmond Skin Clinic Woerden is tegenover de Cliënt aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Richmond Skin Clinic Woerden of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen. Richmond Skin Clinic Woerden is hiervoor verzekerd middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • De Cliënt is tegenover Richmond Skin Clinic Woerden aansprakelijk voor door de Richmond Skin Clinic Woerden gelede schade die door een aan de Cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Richmond Skin Clinic Woerden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid of een wettelijke verplichting hiertoe geldt. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade en gevolgschade, tenzij een wettelijke plicht anders bepaalt.

Artikel 6. Betaling(svoorwaarden)

 1. Richmond Skin Clinic Woerden vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief Btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.
 2. Betaling dient altijd direct na afloop van de dienstverlening of bij aankoop van een product in de salon voldaan te worden (contant of PIN).
 3. In uitzonderingsgevallen stuurt Richmond Skin Clinic Woerden een factuur.
 4. De betaaltermijn die Richmond Skin Clinic Woerden hanteert, is uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum. Betaling moet gebeuren op een door Richmond Skin Clinic Woerden aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 5. Als de Cliënt de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. Door Richmond Skin Clinic Woerden zal een
  aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de Cliënt binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de Cliënt vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 • Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de Cliënt worden verhaald.

Artikel 7. Annulering(svoorwaarden) en garantie

 1. De Cliënt kan de opdracht tot 48 uur voor de afspraak kosteloos annuleren.
 2. Als een afspraak binnen 48 uur wordt geannuleerd, heeft Richmond Skin Clinic Woerden het recht om eventuele annuleringskosten in rekening te brengen. Deze bestaan uit alle tot dan toe gemaakte kosten en de redelijke kosten van gederfde winst.
 3. Richmond Skin Clinic Woerden heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
 4. Als de cliënt later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de Richmond Skin Clinic Woerden de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de Cliënt doorberekenen.
 5. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.

Artikel 8. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

 1. Richmond Skin Clinic Woerden is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Richmond Skin Clinic Woerden.

Artikel 9. Geheimhouding en privacy/AVG

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Aan een opdracht zal door Richmond Skin Clinic Woerden niet zonder toestemming van de Cliënt extern gerefereerd worden.
 4. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  – Richmond Skin Clinic Woerden verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  – de informatie algemeen bekend wordt;
  – Richmond Skin Clinic Woerden optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 • (Bijzondere) persoonsgegevens die Richmond Skin Clinic Woerden verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Richmond Skin Clinic Woerden houdt zich daarbij aan de bepalingen van de toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacy- en cookieverklaring van Richmond Skin Clinic Woerden.

Artikel 10. Klachtenregeling, geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. In het geval er sprake is van een klacht over Richmond Skin Clinic Woerden, dan dient de Cliënt deze klacht schriftelijk in te dienen bij Richmond Skin Clinic Woerden.
 2. Als dit niet heeft geleid tot een bevredigende uitkomst of als een reactie van Richmond Skin Clinic Woerden is uitgebleven, dan is bij uitsluiting bevoegd het ANBOS, die de klacht onderzoekt en beoordeelt (De klachtenfunctionaris van het ANBOS is bereikbaar op alle werkdagen van 9-11uur via tel. 0900-1924 of per email: klachtenfunctionaris@anbos.nl).
 3. Als de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing kan komen, kun je besluiten om de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke geschillencommissie voor Uiterlijke Verzorging.
 4. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 5. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 6. De rechtbank binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Richmond Skin Clinic Woerden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 7. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

________________________________________________________________________________

 Specifieke bepalingen bij webshop/online aankopen

Identiteit van de ondernemer:

Richmond Skin Clinic Woerden
Paardensteeg 4
3441 BX Woerden

Website          : www.weareskinmasters.nl
Email                : webshop@weareskinmasters.nl
Tel.                     : 0348 – 784 028

KvK-nummer   : 52035492
Btw-nummer   : NL034791243B01

Aangesloten bij ANBOS (Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging), de brancheorganisatie voor schoonheidssalons met gediplomeerde schoonheidsspecialisten.

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Richmond Skin Clinic Woerden.
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Richmond Skin Clinic Woerden ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Richmond Skin Clinic Woerden georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 9. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Richmond Skin Clinic Woerden;
 • Partijen: Richmond Skin Clinic Woerden en Consument gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Richmond Skin Clinic Woerden en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Richmond Skin Clinic Woerden en de Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Richmond Skin Clinic Woerden zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 6. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 7. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, mogen niet ten nadele van de Consument zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 3. Aanbod en offertes

 1. Als een aanbod of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod of offerte vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Richmond Skin Clinic Woerden heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 4. Als Richmond Skin Clinic Woerden gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Richmond Skin Clinic Woerden niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Richmond Skin Clinic Woerden kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Richmond Skin Clinic Woerden de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem – in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens – kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de Richmond Skin Clinic Woerden zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Richmond Skin Clinic Woerden onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Richmond Skin Clinic Woerden is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Richmond Skin Clinic Woerden passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Als de Consument elektronisch kan betalen, zal de Consument daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Richmond Skin Clinic Woerden kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
 5. Als Richmond Skin Clinic Woerden op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Richmond Skin Clinic Woerden zal bij het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 7. het bezoekadres van de vestiging van de Richmond Skin Clinic Woerden waar de Consument met klachten terecht kan;
 8. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 9. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 10. de in artikel 3 lid 7 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Richmond Skin Clinic Woerden deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 11. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 12. In het geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 13. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in:
  op de dag na ontvangst van het product door de Consument; of
  b. een vooraf door de Consument aangewezen en aan Richmond Skin Clinic Woerden bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Richmond Skin Clinic Woerden.
 3. Het kenbaar maken dient de Consument te doen met behulp van het modelformulier.
 4. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de Consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Richmond Skin Clinic Woerden heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Als de Consument een bedrag betaald heeft, zal Richmond Skin Clinic Woerden dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Richmond Skin Clinic Woerden of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 3. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 4. Voor zover van toepassing, is bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf, de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. Consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Richmond Skin Clinic Woerden niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Richmond Skin Clinic Woerden kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3.
 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Consument dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 3. Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument:
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;

Artikel 8. De prijs

 1. De prijzen van de aangeboden producten zullen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Richmond Skin Clinic Woerden producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Richmond Skin Clinic Woerden geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Richmond Skin Clinic Woerden dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Richmond Skin Clinic Woerden niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9. Conformiteit en Garantie

Richmond Skin Clinic Woerden staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10. Levering en uitvoering

 1. De Richmond Skin Clinic Woerden zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Richmond Skin Clinic Woerden kenbaar heeft gemaakt.
 3. Richmond Skin Clinic Woerden zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
 4. De bezorging van producten geschiedt per post en wordt in principe onverwijld toegezonden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding, zal Richmond Skin Clinic Woerden het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Richmond Skin Clinic Woerden zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 en 6.
 2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Richmond Skin Clinic Woerden te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de Consument, heeft de Richmond Skin Clinic Woerden het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten, in rekening te brengen, tenzij er wettelijke beperkingen gelden.

Artikel 12. Klachtenregeling, geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. In het geval er sprake is van een klacht over Richmond Skin Clinic Woerden, dan dient de Consument deze klacht schriftelijk in te dienen bij Richmond Skin Clinic Woerden.
 2. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 3. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 4. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Richmond Skin Clinic Woerden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 5. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 6. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Bijlage 1 Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

– …………………………………………………… [naam]

– …………………………………………………… [adres]

– …………………………………………………… [e-mailadres webwinkel]

Ik/Wij* deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende (online) producten / diensten (*) herroep/herroepen (*)

De bestelling is gedaan op …………………[datum] (*) / ontvangen op ………………..[datum](*)

-……………………………………………………………[Naam / Namen Consument(en)]

-……………………………………………………..[Adres Consument(en) (*)]

…………………….. [datum ondertekening]

…………………….. [Handtekening van Consument(en)}

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is