PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

 

 

 

 


 

 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Richmond Skin Clinic Woerden. Deze privacy- en cookieverklaring is tevens van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Richmond Skin Clinic Woerden.
Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens? Wij zijn als volgt te bereiken:

 

Post-/Vestigingsadres           : Paardensteeg 4 en 11

Postcode                                : 3441 BX
Plaats                                      : Woerden

KvK nr.                                     : 52035492
E-mailadres                            : 
hello@weareskinmasters.nl

Telefoonnummer                  : 0348 – 784 028

 
 

 


 

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geven wij aan dat wij voldoen aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming als ook aan de Telecommunicatiewet (toekomstige e-Privacyverordening). 

RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN respecteert de privacy van alle klanten, abonnees, betrokkenen en ook bezoekers van de website en webshop. http://www.weareskinmasters.nlis de website van RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN. 

Wij zorgen er verder voor dat de persoonlijke informatie die wij van jou ontvangen, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en goed wordt beveiligd zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen. 


Het komt echter wel voor dat wij gegevens delen met anderen, omdat zij ons ondersteunen in onze bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN. Wees je er dus van bewust dat RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN  niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van ons.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN  jou naar de website van de AP: 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN KAN VERZAMELEN

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN van jou kan verwerken, afhankelijk van de situatie:

– Jouw voor- en achternaam;

– Jouw adresgegevens;

– Jouw geboortedatum;
– Jouw telefoonnummer;

– Jouw e-mailadres;
– 
Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS 

RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN kan bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten verwerken, mits je als klant toestemming geeft en deze gegevens zelf verstrekt. Deze worden niet verwerkt van websitebezoekers of klanten die via de webshop een bestelling doen.  

Van klanten die jonger zijn dan 16 jaar vragen wij altijd uitdrukkelijk om toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.  

Kinderen
RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@weareskinmasters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Voor het verwerken van persoonsgegevens moeten wij doelen hebben bepaald. 

Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten of producten van RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN verstrekt. 

 

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

1.    Het algemeen belang;

2.    Het gerechtvaardigd belang;

3.    Vitale belangen;

4.    Op basis van een overeenkomst;

5.    Op basis van een wettelijke plicht;

6.    Op basis van toestemming.

 

Bij ieder doel moet RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

 

Doel 

Grondslag 

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief 

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Voor het bijhouden van een klantenkaart (voortgang van de behandeling, bijhouden productgebruik)

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst / Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven

4. Om contact met je te kunnen opnemen (bv. telefonisch, schriftelijk, e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

5. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang 

6. Om diensten dan wel producten te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen 

Gerechtvaardigd belang

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (zoals profilering). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN) tussen zit. 

 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

De volgende bewaartermijnen hanteren wij:

Persoonsgegevens 

Termijn 

Reden 

Jouw voor- en achternaam

7 jaar (Belastingwetgeving)

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

Jouw adresgegevens 

7 jaar (Belastingwetgeving)

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

Jouw geboortedatum 

Zolang je klant bij ons bent tot 1 jaar erna

Zodat wij bij de behandeling rekening kunnen houden met bijvoorbeeld de status van de huid en dus een kwalitatief goede behandeling kunnen garanderen.

Jouw telefoonnummer 

Zolang je klant bij ons bent tot 1 jaar erna

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van onze nieuwsbrief 

Zodat wij jou kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier 

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek 

RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 

Zolang je klant bij ons bent tot 1 jaar erna 

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden 

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN (persoons)gegevens:

Derde

Categorie 

Doel delen 

Welke gegevens 

Boekhouder

Verwerkingsverantwoordelijk

Om de omzet- en jaaraangiftebelastingaangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen 

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken 

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen. 

Salon software 

Verwerker 

Om de voortgang van behandelingen bij te houden 

Persoonsgegevens om voor het maken van afspraken en noteren van behandelingen 

 

Online nieuwsbriefprovider

Verwerker 

Om jou nieuwsbrieven te kunnen sturen

Naam en emailadres 

Email- en websiteprovider (hostingpartij)

Verwerker

Voor de website en e-mails 

Versleutelde gegevens 

Bank 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren 

Bankrekening, naam, adres 

Webwinkelsoftware-partij

Verwerker

Voor het inrichten van de webshop en het kunnen verzenden van nieuwsbrieven 

Versleutelde gegevens dan wel naam, achternaam en emailadres (nieuwsbrief)

Betaaldienst 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren 

Bankrekening, naam, adres, bedrijfsnaam 

Tussenpartij betalingen

Verwerker 

Als collector van Ideal betalingen 

Naam, bankrekening

Webdesigner

Verwerker

Om de website te bouwen of te optimaliseren

Jouw bestellingen, gegevens contactformulier of inschrijvers nieuwsbrief 

Verzendpartij

Verwerker

Printen verzendlabel en verzending

Naam, adres- en bestelgegevens

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

We informeren jou welke rechten je allemaal hebt op basis van de AVG. Wil je deze rechten in de praktijk brengen, dan kun je hieronder lezen hoe dat precies moet.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@weareskinmasters.nlofwebshop@weareskinmasters.nl
RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID 
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN. Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van onze diensten en producten gebruik wil maken, maar naar een andere adviseur of coach overstapt. 

 

INDIENEN KLACHT
RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de AP),als je van mening bent dat RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN  gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele, analytische en tracking cookies
RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen. 
RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN maakt geen gebruik van tracking cookies. 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 
Wij hebben Googletoegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, maar alleen nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via de website. 

Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media (buttons) 
Op de website van RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Natuurlijk maken we bij de vergrendeling van onze devices gebruik van sterke wachtwoorden, werken we bijvoorbeeld de plugins en het thema van de website regelmatig bij en hebben wij op alle computers firewalls. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door RICHMOND SKIN CLINIC WOERDEN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via hello@weareskinmasters.nlof webshop@weareskinmasters.nl.

WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacy- en cookieverklaring te bekijken.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van november 2018 –